×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 6,349 articles on Polcompball Anarchy Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  Polcompball Anarchy Wiki


  Ultra-Anglophobia is a Celtic language-speaking genocidal off-compass version of Anglophobia that represents the pure hatred of England, English people, their language, their culture, and the Anglo-Saxons. Not only does it want to put the British Isles under Celtic rule like it once was, it also wants to put the Angloids under a nuclear hellfire with any nuke it can get its hands on as soon as possible. If not, it would make all English people under Celtic territory non-citizens unless they learn at least one Celtic language.

  Pearsantachd / Personality

  Ultra-Anglophobia is known for its pure hatred of anything English and can get really angry when any of that stuff is heard and/or in its vicinity. Due to its deep resentment of the English language that most ideologies speak, it instead speaks in Celtic languages such as Scottish Gaelic, Irish and Welsh.

  It will also enter a catatonic state when told about May 1st of 1707 (the day the kingdoms of England and Scotland united to form the Kingdom of Great Britain) due to its strong anti-English sentiment.

  Ciamar a Tarraing / How to Draw

  Ultra-Anglophobia's flag looks like this:

  • Follow Englandball's drawing tutorial with the cross colored red (206, 17, 36) and the rest colored white (255, 255, 255)
  • Draw a dark red (147, 0, 0) no sign over the English flag.
  • Draw a thick green (51, 202, 0) circle and fill it with light yellow (255, 247, 74)
  • Use the same green you used for the circle to draw a triskelion in the center of the circle.
  • Draw red (optionally white) eyes and you're done!

  Dàimhean / Relationships

  Caraidean / Friends

  • 1200ism and 1300ism - B’ e Cogaidhean Saorsa na h-Alba an fheadhainn a b’ fheàrr! Tapadh leibh airson a h-uile faireachdainn agus cuimhneachain an-aghaidh Beurla! (The Scottish Wars of Independence were the best! Thanks for all the anti-English sentiments and memories!)
  • Anglophobia - Mo phàrant caran meadhanach aig a bheil gràin air na Sasannaich cuideachd! (My rather mediocre parent who hates the English too!)
  • File:Cornwall-icon.png Cornish Nationalism - Saor a' Chòrn bho na Sasannaich! (Free Cornwall from the English!)
  • Gaulish Revivalism - Diùlt an Ròimh (am proto-Beurla), till don Ghaul. (Reject Rome (the proto-English), return to Gaul.)
  • Hibernocracy - Rialóidh na Gaeil na ceantair Bhéarla! (The Irish will rule the English areas!)
  • Indigenism - Gu math brònach cultaran dùthchasach Ceilteach fhaicinn air an sgrios leis na Sasannaich agus na Ròmanaich gun bhlas! (Very sad to see native Celtic cultures destroyed by the tasteless English and Romans!)
  • Irish Republicanism - Saor na Gaeil ó na Sasanaigh! Éire go Brách! (Free the Irish from the English! Ireland forever!)
  • Irish Unitism - Caithfidh Éire agus Tuaisceart Éireann a bheith aontaithe mar thír atá saor ó scarúna Shasana! (Ireland and Northern Ireland must be united as a country free from English separatism!)
  • Isolationism - Is e an latha a tha na dùthchannan Ceilteach air an sgaradh bho Ìmpireachd Bhreatainn an latha nuair a bhios sìth cruinne againn mu dheireadh. (The day the Celtic nations are separated from the British Empire is the day we will finally have world peace.)
  • Pan-Celticism - Buinidh na h-Eileanan Breatannach dha na Ceiltich! (The British Isles belong to the Celts!)
  • Pan-Francoism, Integral Nationalism, Bonapartism and French Fascism - Scriú Impireacht na Breataine! Athchóirigh an Fhrainc dá iar-ghlóir! (Screw the British Empire! Restore France to its former glory!)
  • Presbyterian Theocracy - An creideamh as fheàrr leam uile! Is e an aon rud a tha gràin agam mu do dheidhinn gun do chuidich thu na Sasannaich gus Ìmpireachd Bhreatainn a chruthachadh ann an 1707. (My favorite religion of all! The only thing I hate about you is that you helped the English create the British Empire in 1707.)
  • Pictish Revivalism - Alba Bheurla a dhiùltadh, tilleadh gu Alba thraidiseanta. (Reject English Scotland, return to traditional Scotland.)
  • Reactionarism - Ba iad na hamanna roimh 1707 an ceann is fearr, go háirithe don domhan Ceilteach! (The times before 1707 were the best, especially for the Celtic world!)
  • Scottish Nationalism - Saor Alba bho na Sasannaich! Alba gu bràth! (Free Scotland from the English! Scotland forever!)
  • Separatism - Sgar na daoine Ceilteach bho na Sasannaich! (Separate the Celtic people from the English!)
  • Welsh Republicanism - Rhyddhewch y Cymry oddi wrth y Saeson ac adfywiwch eu hiaith! (Free the Welsh from the English and revive their language!)

  Neodrach / Neutral

  • Patriotism - Ma tha e an aghaidh nan Sasannach, tha sinn ceart gu leòr! (If he's against the English, we're fine!)
  • This alternate timeline about the dissolution of the United Kingdom in 1979 - Is toil leam mar a sgaoileas tu Rìoghachd Aonaichte Bhreatainn agus Èirinn a Tuath, ach carson a tha Alba, Èirinn agus a’ Chuimrigh fhathast nan tràillean Sasannach? (I like how you dissolve the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, but why are Scotland, Ireland and Wales still English slaves?)

  Naimhdean / Enemies

  • Old conservative man with a British accent - Tá ceol Sasanach agus blas na Breataine níos lú ná an mhálaphíobáin agus blas na hÉireann! (English music and a British accent are inferior to bagpipes and an Irish accent!)
  • Jacobitism - Is toil leam mar a tha thu a’ sabaid an aghaidh Shasainn, ach carson a tha Beurla agad cuideachd? Agus carson a tha thu airson rìgh Sasannach a thoirt air ais don rìgh-chathair? (I like how you fight against England, but why do you speak English too? And why do you want to restore an English king to the throne?) Bha na h-òrain agad uabhasach math ge-tà! (Your songs were really good though!)
  • Ulster Nationalism - Conas atá tú fiú Ceilteach más sclábhaí do na Sasanaigh tú? Is fearr liom Éire Aontaithe thar an truflais sin. (How are you even Celtic if you are a slave to the English? I prefer a United Ireland to that garbage.)

  Sasannach / English

  • 1700ism - B’ ann ann an 1707 a rinn Sasainn Alba mar thràill! Tha thu gu bunaiteach mar an trom-laighe as miosa a th’ agam air sgàth sin! (It was in 1707 that England enslaved Scotland! You are basically my worst nightmare because of that!)
  • 1800ism - Deich bliadhna uamhasach eile far an deach Èirinn a ghlacadh le Sasainn! (Another terrible decade where Ireland was captured by England!)
  • Anglo-Roman person who ruined our Celtic lands - Rinn an deamhan barbarach seo sgrios air ar cultaran dùthchasach! (This barbaric demon destroyed our native cultures!)
  • Anglophilia - RRREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • English Heritage Thought - *angry Scottish Highland bagpipe noises*
  • The people that betrayed the Celts long ago, the Engl*sh pleb and the Vile Anglo-S*xon Imp*rialists - Seo mar a bhreathnaíonn ifreann! (This is what hell looks like!)
  • Literally every other English ideology - Meal do naidheachd, tha thu dìreach air eachdraidh Bhreatainn agus an t-saoghail a mhilleadh! (Congratulations, you have just ruined the history of Britain and the world!)
   • Pan-Anglicism: Scotland forever? How about Scotland NEVER! HAIL BRITANNIA!
    • Ultra-Anglophobia : An bhfuil easpa measa agat ar mo Albain álainn?! Sin mar a oibríonn an gnáth Sasanach! Alba gu bràth! (Are you disrespecting my beautiful Scotland?! That's how the average Englishman works! Scotland forever!)

  Fusions

  Gailearaidh / Gallery

  Fiosrachadh a bharrachd / Additional information

  Teamplaidean / Templates

  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.
  Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.